Biografia

Paulina Pospieszna – doktor habilitowany z zakresie nauk o polityce i administracji (2019). Obecnie pełni stanowisko profesora w Zakładzie Kultury Politcznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Alabamie i odbyła trzyletni staż post-doktorancki w Niemczech, na Uniwersytetach w Konstancji i Mannheim (2010-2013).

Jej główne zainteresowania badawcze to: promocja demokracji, innowacje demokratyczne, instrumenty demokracji deliberatywnej (np. panele obywatelskie), demokratyzacja i erozja demokracji, społeczeństwo obywatelskie, grupy interesów, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska (zwłaszcza aktywizm młodych ludzi), pomoc rozwojowa i sankcje jako narzędzia polityki zagranicznej. Geograficznie koncentruje się głównie na Europie Środkowo-Wschodniej. W swoich badaniach łączy podejście ilościowe i jakościowe. Opublikowała artykuły w zagranicznych czasopismach m.in. w DemocratizationEurope-Asia StudiesJournal of International Relations & DevelopmentInternational Interactions, Journal of Peace ResearchProblems of Post-Communism. Ostatnio ukazała się jej nowa monografia na temat Democracy Assistance Bypassing Governments in Recipient Countries Supporting the “Next Generation” (Routledge, 2019). Jest także autorką książki Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine (University of Pittsburgh Press PITT Series in Russian and East European Studies, 2014).
Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Communist and Post-Communist Studies (CPCS).
Była kierownikiem dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) dotyczących promocji demokracji i sankcji UE (z Uniwersytetem w Konstancji, współfinansowany przez DFG), wykonawcą w międzynarodowym projekcie na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w regionie postkomunistycznym 30 lat po transformacji prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński. Brała udział w innych międzynarodowych projektach badawczych, w tym w projekcie dotyczącym grup interesów (CIG) oraz w dwóch projektach poświęconych mediacji w konfliktach społecznych finansowanych przez Fritz Thyssen Stiftung i Folke Bernadotte Academy. Ponadto, brała udział w unijnym projekcie Tempus HEART, który miał  na celu wypracowanie metod nauczania oraz opracowanie kursów i programów z zakresu praw człowieka na uniwersytetach w pięciu państwach Bałkanów Zachodnich we współpracy z uniwersytetami UE. Była członkiem COST Action European Network of Conflict Research (ENCoRe) i COST Action Disaster Bioethics.
Obecnie pełni funkcję krajowego koordynatora w Varieties of Democracy (V-Dem) oraz uczestniczy w europejskim projekcie ValEUs -Research & Education Network on Contestations to EU Foreign Policy (ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS, Project ID: 101127800). Projekt, w którym uczestniczy 21 instytucji partnerskich z 18 krajów i pięciu kontynentów,  ma celu promowanie m.in. nowej roli uniwersytetów jako odpowiedzialnych podmiotów i zaangażowanych partnerów dla regionów zagrożonych konfliktem, takich jak Ukraina.
Paulina Pospieszna prowadzi grupę badawczą Innowacje Demokratyczne i kieruje dwoma grantami:
  • Deliberatywne Innowacje w Europie Środkowo-Wschodniej – panaceum na kryzys demokracji? (DelibDemCEE). 2021/42/E/HS5/00155, Sonata Bis, Narodowe Centrum Nauki
  • Zintegrowanie procesów deliberacyjnych a ich wpływ: Wnioski z europejskiej fali paneli obywatelskich (i4i). 2023/05/Y/HS5/00027, Weave Unisono, Narodowe Centrum Nauki